ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА РОСИМА ЕООД

 

Росима ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Тази Политика за защита на личните данни описва видовете информация, които събираме, обработваме и съхраняваме чрез нашия уебсайт. Тя не се отнася до информацията, която събираме по други канали.

Тази Политика обяснява:

- Защо събираме ваши данни
- С каква цел ги обработваме
- За какъв срок ги съхраняваме
- Дали други лица получават вашите данни
- Дали възнамеряваме да прехвърлим вашите данни в друга страна
- Дали използваме средства за автоматично вземане на решения и изграждане на профили
- Ще обработваме вашите данни по законен и коректен начин
- Ще използваме сигурни средства за обработка и съхранение на вашите данни
- Ще докладваме за евентуални нарушения в защитата на данните
- Ще съхраняваме вашите данни само докогато е необходимо
- Може да ползвате всички свои права, предоставени от Регламента в рамките на приложимото законодателство

Като администратор на лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни („Регламентът“) ние гарантираме, че в РОСИМА ЕООД се използват подходящи политики и процедури, предвидени да осигурят коректни и прозрачни управленски практики във всички аспекти на нашата дейност, включително информационната сигурност и защитата на личните данни.

 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта www.ogradi.com и по-конкретно въз основа на следното основание:
- Изпълнение на задълженията на Администратора по заявка или договор с Вас
- Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора
- За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна

 

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Целта, за която ние събираме и обработваме Ваши лични данни, е да осигурим предоставянето на продуктите и услугите, от които се интересувате. Законовите основания за обработка на вашите данни са или конкретни нормативни изисквания, или Вашето изрично съгласие да използваме Вашите лични данни. Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на уебсайта, включително за следните цели:
- счетоводни цели
- статистически цели
- защита на информационната сигурност
- обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
- ограничение на целите на обработване
- съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни
- точност и актуалност на данните
- ограничение на съхранението с оглед постигане на целите
- цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
- изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи

За да гарантираме, че вашите лични данни се обработват и съхраняват по сигурен начин, прилагаме редица организационни и технически мерки, които включват, но не се изчерпват с:
- Политика по информационната сигурност и Политика по защита на личните данни, които отговарят на изискванията на Регламента. Те включват конкретни указания за служителите и подизпълнителите на РОСИМА ЕООД
- Споразумения или декларации за конфиденциалност с нашите служители и подизпълнители (физически и юридически лица)
- Указания, в които изискваме от нашите подизпълнители безусловно съблюдаване на най-добрите мерки за защита на данните
- Подходящи процедури и методи за пренос на данните чрез сигурни канали за комуникация и допълнителни мерки (например криптиране на информацията)
- Подходящи политики за съхранение на документите, които съдържат лични данни, и изтриването им след приключване на работата с конкретен документ
- Адекватни мерки за предпазване на документите от загуба или увреждане
- Непрекъснато проследяване на практиките за защита на данните, за да гарантираме пълно съответствие с приложимото законодателство и изискванията на клиентите, предявени в споразумения или конкретни указания. В случай че установим реализирано или потенциално нарушение на защитата на данните, незабавно ще уведомим вас и съответния орган по защита на данните.

Съхраняваме вашите лични данни само колкото е необходимо, за да предоставим нашите услуги, или докогато решите, че искате „да бъдете забравени“. Правата за заличаване на личните данни подлежат на някои ограничения, ако данните ви фигурират върху договорни или финансови документи (които ние сме длъжни да пазим за определен период, указан в законодателството) или за целите на правна защита.

Гарантираме, че можете да се възползвате от правата, които са предоставени от Регламента в рамките на приложимото законодателство, като правото на достъп до вашите данни, правото на корекция на данните, правото на заличаване или ограничаване на обработката на данните (в рамките на съответната нормативна база), както и правото на преносимост на данните, ако е приложимо.

Ние не използваме методи за изграждане на профили и не предоставяме ваши данни на трети страни, освен ако това не се изиска от правоохранителните органи или с вашето изрично съгласие.

По всички въпроси, които засягат защитата на данните, може да се обърнете към нас на имейл: info@ogradi.com.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: Росима ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 101651506
Седалище и адрес на управление: Благоевград, ул. Коста Босилков 3А
Адрес за кореспонденция: София, в.з Врана - Лозен; ул. Висо 60
Телефон: +359 2 971 71 88
E-mail: info@ogradi.com
Уебсайт: www.ogradi.com

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Последна редакция: октомври 2020 година